Projekty inwestycjne

Firma P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz realizuje rozbudowę zakładu produkcyjnego branży metalowej o halę produkcyjno-magazynową z wydzieleniem malarni proszkowej, linii cynkowania galwanicznego i powierzchni do magazynowania międzyoperacyjnego w zabudowie produkcyjnej w miejscowości Opoczno, ul. Piotrkowska 197A.

Tytuł Projektu:
Wdrożenie innowacyjnej technologii nanoszenia powłok ochronnych na wyroby stalowe

Cel Projektu: wdrożenie wyników prac B+R obejmujących innowacyjny sposób zabezpieczenia powierzchni stalowych

Projekt jest realizowany w ramach programu:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa II. Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka,
Działanie II.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP,
Poddziałanie II.3.1. Innowacje w MŚP

Całkowita wartość Projektu wynosi: 10 209 000,00 PLN
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 499 280,00 PLN

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 1 kwietnia 2018 r.
Termin zakończenia realizacji Projektu: 31 grudnia 2019 r.

Beneficjent: P.P.H.U. EXPO-DREW PACAN KAZIMIERZ
Województwo: Łódzkie
Miasto: Opoczno