CIĄGLE SIĘ ROZWIJAMY
nowe inwestycje EXPO-DREWZamówienie


Firma P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz realizuje rozbudowę zakładu produkcyjnego branży metalowej o halę produkcyjno-magazynową z wydzieleniem malarni proszkowej, linii cynkowania galwanicznego i powierzchni do magazynowania międzyoperacyjnego w zabudowie produkcyjnej w miejscowości Opoczno, ul. Piotrkowska 197A.

Tytuł Zamówienia:
Zaprojektowanie i zakup automatycznej linii do malowania proszkowego

Celem zamówienia jest wybranie wykonawcy, który zaprojektuje, wykona i zamontuje automatyczną linię do malowania proszkowego w ramach projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii nanoszenia powłok ochronnych na wyroby stalowe" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie II.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1. Innowacje w MŚP. W ramach konkursu RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17.
P.P.H.U. EXPO-DREW Kazimierz Pacan
Sołek 5 26-300 Opoczno
NIP: 768-162-19-29
Oddział Opoczno: P.P.H.U. EXPO-DREW
26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 197a